Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng

  • Đăng ký tài khoản để bắt đầu làm việc cùng Teegoe
  • Tạo hồ sơ thể hiện năng lực của bạn và thu hút khách hàng
  • Vượt qua bài kiểm tra của Teegoe để bắt đầu tìm việc
  • Tìm công việc phù hợp nhất với bạn qua danh sách dự án trên Teegoe
  • Nhận thù lao từ khách hàng qua phương thức thanh toán bạn muốn
  • Đánh giá trải nghiệm của bạn với khách hàng và nhận đánh giá từ khách hàng
Đăng ký ngay !