67
Tổng số khách hàng đã đăng ký qua platform
66
Tổng số khách hàng đang hoạt động
343
Tổng dịch giả đang hoạt động và đợi duyệt
343
Tổng số dịch giả đang hoạt động
0
Tổng số dự án đã hoàn thành
1
Tổng số công việc được đăng (đang hoạt động và đang kết nối với người dịch)