69
Tổng số khách hàng đã đăng ký qua platform
68
Tổng số khách hàng đang hoạt động
245
Tổng dịch giả đang hoạt động và đợi duyệt
245
Tổng số dịch giả đang hoạt động
8
Tổng số dịch giả không hoạt động (không đăng kí hay đấu thầu dự án)
0
Tổng số dự án đã hoàn thành
1
Tổng số công việc được đăng (đang hoạt động và đang kết nối với người dịch)